Guild chiến thắng BaMe

Chủ guild : Cậu vào quản lý tài khoản id. -> event - > nhận thưởng event.
Sử dụng nv chính để nhận đồ.

View more latest threads same category: