Nhằm tránh tình trạng cộng dồn point khi Auto Reset

Vì vậy, BQT xin thông báo:
- Class 1 = 0 point khi lên cấp

- Class 2 = 0 point khi lên cấp
- Class 3 = 0 point khi lên cấp


Nếu có...