1. Về hỗ trợ từ BQTHỗ trợ duy nhất qua Website quản lý tài khoản

CÁc bạn vào website quản lý tài khoản để liên hệ admin + yahoo hỗ trợ


Mọi hành vi bán đồ từ Diễn đàn của Admin...