Kính mong BQT xem giúp nhân vật Kevin sao lại khóa nhân vật vậy