Tìm danh sách thành viên

Tìm thành viên

Tất cả mọi ô trong form này là không bắt buộc. Hầu hết các ô đều chấp nhận nhập từng phần (ví dụ, bạn có thể nhập Jo vào ô 'Tên sử dụng' và nó sẽ tìm ra những tên như John, Joe, Joseph và Jolene.

Điền tên đầy đủ hoặc tên một phần của thành viên mà bạn muốn tìm kiếm.

Điền URL(địa chỉ web) hoặc 1 phần URL.

Chat

Bạn có thể tìm kiếm bằng tên Nick name chát, nếu bạn nhớ.

Số bài viết

Tìm thành viên theo số lượng bài viết.

Tham gia ngày

Hãy sử dụng định dạng yyyy-mm-dd

Bài cuối

Hãy sử dụng định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Tùy Chọn

Điền số thành viên xuất hiện trên mỗi trang mà bạn muốn.