PDA

Xem bản đầy đủ : [Hướng Dẫn] Cách auto reset in gameadmin
05-07, 12:44 AM
Lệnh Auto Reset In Game

/autoreset : Auto Reset Thường
/autoresetvip : Auto Reset Vip
Xêm thêm -> Điều kiện dành cho reset in game (http://duphong.net/huongdan/news/show_news.php?subaction=showfull&id=1559988362&archive=&template=)

https://www.youtube.com/watch?v=3TKLVY5RdE4&feature=youtu.be