20h00 - Event ném box ngọc sv 1 - noria
BQT sẽ ném box tại địa điểm đi Devil
Anh em lưu ý Box = số lượng người tham gia x2
Hãy bố trị thời gian để tham gia event game

View more latest threads same category: