Danh sách chưa lên chính xác nha

1 HaoKIet 407 (7) 360.000 (3) 10
2 LordDragon 406 (16) 0 (8) 24
3 WangXeko 400 (21) 100.000 (4) 25
4 TMBH 369 (25) 560.000 (1) 26
5 TAYTHI 365 (26) 50.000 (5) 31
6 Herakill 387 (35) 50.000 (7) 42
7 NguyenLam 389 (42) 400.000 (2) 44

View more latest threads same category: