ĐUA TOP OPEN GAME( Thời gian từ : 0:00:00 ngày 7/11 đến hết 23:59:59 ngày 14/11)


Cách tính :